Петя Раева

Въпроси към Бюрхан Абазов, заместник-министър на земеделието и храните

Въпроси към Бюрхан Абазов, заместник-министър на земеделието и храните


Извънредно заседание на комисията по земеделието и храните на 27 юни 2013 г.

"Господин Абазов, изключително ви съчувствам за ролята, в която сте в момента.

Като народен представител в 41-то Народно събрание съм инициирала множество пъти желание за изслушване на министъра на земеделието, за изслушване на шефа на „Напоителни системи”, това мога да го потвърдя, тъй като само експертите са тук, дори когато се гледа бюджета на Министерство на земеделието беше поет ангажимент от министър Найденов за това, че „Напоителни системи” ще бъдат включени в бюджета за 2013 година с 13 милиона за дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите, така ли е господа експерти? Да. Този ангажимент беше изрично поет тук пред Комисията по земеделие и това беше по изрично мое настояване. Дори тогава влязохме в лек конфликт както с министъра, така и с министъра на финансите Дянков и беше поет изричен ангажимент. Мисля, че тогава и госпожа Светла Василева присъстваше.

Първият ми въпрос е – какво стана с този ангажимент на министъра на земеделието и горите. Господин Абазов въпросът ми е към вас, би трябвало да изясните какво се е случило с бюджета, какво се е случило с тези 13 млн., може да се иска разпечатката от заседанието, госпожо председател на комисията, когато беше поет този ангажимент и това можеше да разреши много проблеми в „Напоителни системи”. Както чух от изложението на заместник-министър Абазов за 2013 година по данни на дружеството няма никакво финансиране за вредното въздействие на водите, така че това искам да го изясним. И може би, госпожо председател, ще се наложи последващо заседание на комисията, тъй като има много въпроси за разрешаване и много информация, която ние като народни представители бихме желали да получим.

Първият ми въпрос извън финансирането, този за който ви казах, експертите ще изкарат разпечатката, е как стана закриването на клонове на „Напоителни системи”? По мои данни, тези клонове се закриха с едно решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” и може би последваща заповед на министъра, която аз исках в предишния Парламент, но така и не беше предоставена на вниманието на комисията, тъй като знаете приоритет имаше изпълнителната власт, законодателната власт каквато сме ние изобщо нямаше думата по въпроса. Защото за мен това нерегламентирано закриване на клонове само с решение на Съвет на директорите не става, би трябвало тук да има най-малкото решение на Министерски съвет, най-малкото казвам, защото най-удачното разрешение на бъдещето на един такъв отрасъл, който се занимава изцяло с напояването в България и отводняването, това е иницииране на Закон за хидромелиорациите, за който бих си предложила услугите. Заместник-министър Абазов е много добре запознат с този сектор и мисля, че може да инициираме съвместен проект на Закон за хидромелиорациите, където да бъде решен въпроса. Това вече е национално отговорна дейност – бъдещето на напояването и на дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите да се разрешат със закон и с акт на висшия законодателен орган в България, а не само с решение на един Съвет на директорите, където е изключително съмнителна компетентността на хората, които бяха в този Съвет на директорите и мисля, че те нямаха ни най-малка представа в каква сфера на дейност се занимават, просто взимаха решения. И ще дам пример, за да бъда конкретна за колегите, които не са се занимавали до момента с „Напоителни системи” – това е клона Видин-Враца-Монтана. Клонът във Видин изпълнява най-малко три пъти по-важни функции от останалите клонове, защото там има изключително огромен ангажимент и мога да предоставя на комисията в писмен вид, за да се запознае в много по-подробен вариант още утре, точно колко дунавски диги се стопанисват, колко точно помпени станции има там, тъй като гр.Видин е с по-ниска кота от нивото на реката, във всеки един момент при прииждане на високи води гр.Видин е застрашен от наводнение, заливане, това което гледахме преди две седмици в Западна Европа, където се виждаха табелите само и покривите на къщите. Това може да стане във всеки един момент във Видин при прииждане на високи води в р.Дунав. Но въпреки всичко, тъй като в този регион Северозападна България имаше един силен депутат от ГЕРБ, този клон беше събран в един и клона във Видин беше закрит. Бяха съкратени хидромелиоративни инженери, колеги, което е брутално нарушение на абсолютно всички закони на политиката и на човешките фактори, тъй като разбирам да се съкращават, преназначават управители, добре, но хидромелиоративни инженери, които са специалисти точно по темата! „Напоителни системи”, госпожо председател, беше обезкръвено от хидромелиоративни инженери.

И следващият ми въпрос е към господин Ганчев, колко хидромелиоративни инженери останаха в Централно управление на дружеството и по останалите клонове. Искам за следващо изслушване в тази комисия това да бъде предоставено, защото в крайна сметка управителите и изпълнителния директор може да не са хидромелиоративно образование, тъй като те са мениджъри. Обаче оттам нататък хората, които поддържат, както се изрази професора тези напоителни системи, и тези язовири, и тези отводнителни системи, са точно хидромелиоративните инженери.

Продължавам нататък, за да не отегчавам комисията. Въпросите ми са много и са конкретни. Значи, първият беше за закриване на клоновете, как точно се е осъществило, с какво решение и как в момента функционират настоящите клонове и каква е реалната финансова полза освен, че се съкрати един управител и един гл.счетоводител от тези клонове, които са закрити.

Следващият ми въпрос е какви са тези, слабо казано, безобразно сключване на сделки по взимане на кредити и овърдрафт за 3 млн. и за 10 млн., с какви решения са направени тези сделки? Моята информация, доколкото я имам, при тази постна информация, която ни беше предоставена в предния мандат, в 41 Народно събрание, е че на всички договори, които има сключени „Напоителни системи” с други търговски дружества е направен особен залог на вземания като крайната цел, надявам се да не е така, но изразявам своите опасения и на следващо изслушване искам да стане ясно, дали в крайна сметка това не е скрита приватизация на дружеството „Напоителни системи”, което е с 20 млн. съдебен капитал и с 360 млн.балансов капитал. Дали това не е целта чрез съдии-изпълнители при невръщане на тези кредити да бъде разпродадено имуществото на много занижени цени. Всички сме гледали как точно със съдии-изпълнители се разпродава имущество.

Минавам към следващия въпрос. Преди години имаше направено предложение да бъде открита към ДФ „Земеделие“ мярка, която е свързана с хидромелиоративни съоръжения и хидромелиорации. Последната информация беше, че има открита такава мярка, поне така се хвалеше министъра на земеделието, това беше 125 мярка, в която имаше 90 млн.евро. Искам много подробна информация, госпожо председател, от това дружество и от органите на ДФ „Земеделие“ какво се случи с тази мярка, къде отидоха тези средства, към кои други мерки бяха прехвърлени, защото за четири години върнати назад от настоящия момент една стотинка не можа да се усвои по европейските фондове в това дружество и не мисля, че това е поради неграмотност на персонала, тъй като аз изключително добре познавам персонала, който работи в „Напоителни системи“, които всъщност не бяха уволнени, поради политически причини. Въпреки това има останали тук-там специалисти, които също присъстват тук в залата, които можеха да направят проекти. Защо това не се случи и защо тези 90 млн.евро вместо да влязат в това дружество и да работят както хората, така и техниката, а отидоха на някакво друго място.

Следващият ми и то много важен въпрос, виждам по данните, които са предоставени е, че има неразплатени заплати в размер 2 600 хил.лева. Госпожо председател, това е срамота, това са сигурно заплати за минимум четири месеца, сигурно в някои клонове, които са с по-ниска приходна част и за шест месеца. Защо тези хора се оставят така и се обричат на мизерия? И това от три години и половина е абсолютно тенденциозно поведение. В края на 2009 година, имам много пресни спомени, имаше оставени половин милион лева в депозинта сметка и минимум още толкова в Централно управление в разплащателната сметка, и по клоновете също имаше сметки, по спомен в клон Пловдив имаше оставени над половин милион лева в сметката. Тогава управляващите ни обвиняваха, че парите били оставени в депозитна сметка. Ами защо да не са в депозитна сметка при положение, че бяха платени всички заплати, всички разходи, всички задължения към доставчици, беше закупено работно облекло на абсолютно всички работници, бяха покрити всички управленски и други разходи, както на Централно управление, така и на клоновете. Какво се случи с тези пари и как успя това дружество в рамките на три години и половина да обрече на глад и мизерия целия персонал, и в момента да има такива огромни задължения към работниците?

Виждам текущи задължения 4 млн.лева, какви са тези текущи задължения? Ако не се плащат сметките за ток било на помпени станции или други такива доставчици, те просто спират тока. Това всички го знаем. Искам да знам какво значи „текущи задължения“ и какви са тези 4 млн.лева. Разбирам текущи задължения – 40 хил.лева, 400 хил. лева, ок, но в размер на 4 млн.лева текущи задължения, това означава, че са задължения от предходния месец или два предходни месеца. Това означава, че от май месец насам са натрупани минимум 2 млн.лева текущи задължения. Към „Лукойл“ виждам 1 300 хил.лева текущи задължения. Интересно ми е откъде идват, от горива ли, от какви мероприятия извършени с „Лукойл“? Обществена поръчка ли е направена, как е избрано дружеството „Лукойл“, защо не е „Петрол“ или друго дружество, което се занимава със сходни дейности?

Продължавам с нещо, което е много интересно за мен – предложението да се разделят дейностите, за предпазване от вредното въздействие на водите и търговската дейност, която в „Напоителни системи“ се състои от няколко компонента. Основният е дейността по напояване, следващите са отдаване под наем на имоти, доставка на вода за енергийни нужди, рибопроизводство и други по-дребни дейности. Как биха могли да бъдат разделени тези дейности като много добре знаем, че да речем кантонерите, които се ползват за напояване в клоновете, в които има интензивно напояване, много често, за да се спести заплата на кантонер, който обикаля и в каналите, които са отводнителни, дигите на реките, които са предпазни, помпените станции, които са свързани с отводняване и във връзка с вредното въздействие на водите, много често е един и същи човек, така ли е колеги? Това е само с един човек. Да не говорим за техниката, която „Напоителни системи“ до момента има някакъв фонд техника, който напълно съм наясно, че на места е доста остарял, а с това е свързан и следващия ми въпрос, но как ще бъде направено точно това механично разделяне. На хартия звучи добре, ок, разделяме държавната дейност за вредното въздействие на водите, което е вменено по закона за водите на министъра на земеделието и дейността по напояване. Това на практика, колеги, не може да бъде извършено без да се вложат минимум 50 млн.лева, за да се раздели реално тази дейност. Първо, от гледна точка на работници и специалисти, администрация включително, това означава пълна администрация, като се започне с управители, заместник-управители и т.н. надолу по йерархията и се продължи с офиси, къде ще бъдат настанени тези две различни предприятия, едното държавно, другото търговско? Няма такъв фонд административни сгради, където да бъдат настанени, това означава едно пълно непознаване на двете основни дейности на това дружество. Моето предложение е да направите работна комисия, като председател на Комисия по земеделие, в която със съдействието на заместник-министър Абазов да се разгледа този Закон за хидромелиорации и много прецизно да се установи преди да се започне, ние винаги започваме отзад напред всички преструктурирания, само и само да пишем, че сме направили нещо като предложение. Да се направи една финансова обосновка на това, което се предлага да се прави. Защото едни 50 млн. лева в момента аз съм напълно наясно, че нито ги има в бюджета на министерството, нито ги има в държавния бюджет.

Продължавам с най-невралгичния въпрос в „Напоителни системи“ – това е ваденето на тръбите. Множество въпроси задавахме, както аз, така и колегите от различни партии, и тук в комисията, и в Пленарна зала защо и как се направи, може би в годините на демокрацията, най-големия грабеж в сферата на земеделието с ваденето на тези тръби. Много пъти съм поставяла въпроса. Гледаме някакви заповеди и тук, господин Абазов, ще ви помоля вие да ни предоставите от архива на Министерство на земеделието кой издаде тази заповед за ваденето на тръбите, чия е отговорността? Да, знаем, че е министъра, господин Пенков, но нека това ни бъде предоставено в следващо заседание, когато има изслушване. Аз дори съм виждала заповедта. Затова наричам това грабеж. Добре, министъра издал заповед. Оттам нататък обаче има сключени договори, чудех се как да се изразя, за да е по-деликатно, фирмите, с които са сключени и борсата, на която са предавани тези тръби. Моята информация е, че са давани срещу нещо от рода „дълг-срещу собственост“, вадене от фирмите за сметка на стойността на тръбите предавани на Фондова борса, моля ви, да знаем това дали е така или не е така. Моята информация апокрифна ли е или е истина, защото ако е истина би било абсолютно брутално, госпожо председател. Не може да се унищожи дори и да не се използва това напоително поле, защото не могат производителите там на място да си позволят цената, но тъй като ние вървим напред в Европа, а не назад, смятахме, че най-малкото тези полета ще бъдат възстановени по европейските фондове. И някой грамотен инженер с икономист и юрист ще направят един проект и това поле ще бъде възстановено, а не да бъде унищожено. Ние сега какво ще правим тепърва? Тепърва ще започнем да възстановяваме тези полета, колко милиони и милиарди ще бъдат необходими за това? И въпреки това грандиозно престъпление, което беше извършено продължава да има задължения към работниците, колеги, 2600 хил.лева. Поне да бяха платени заплатите.

Последната ми информация е, че има дори издадени заповеди към управителите на клонове с поставена норма колко желязо и колко материал за скраб да продадат. И това е следващото, което искам като информация. Доколкото знам около 15 хил.тона са били поставени като „норма“ на клоновете да бъдат предадени. Дори в клон Пловдив са разрязани и предадени за скраб кранове, които са действащи в базата в Ландос. Два големи крана, които са действащи! За да бъде изпълнена нормата поставена не знам от кой, вие ще отговорите на този въпрос, са разрязани тези кранове.

И последно, доколкото чувам, автопаркът е подхванат, за да бъде изпълнена тази норма, тъй като е забранено, господин заместник-министър, да се режат тръби вече, поздравявам министър Греков за това мъжество, нарушил е доста интереси на определени кръгове, но в момента, за да бъде изпълнена нормата, която е поета като ангажимент към правилните фирми се режат и се продават автомобили от автопарка, които се бракуват и се дават за скраб. Не знам това истина ли е или не, очаквам в последващо заседание да бъде изяснено.

Надявам се, че бях много конструктивна, макар че не бях кратка. Благодаря за търпението да ме изслушате."


Последни